zapsaný spolek Ryzáček

O hiporehabilitaci

Hiporehabilitace je zastřešující a nadřazený název pro všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň a člověk se zdravotním znevýhodněním / specifickými potřebami. Hiporehabilitace se dělí do několika disciplín:

Slovo hiporehabilitace je složeno z řeckého slova „hippos“, tedy kůň, a latinského slova rehabilitace, znamenající znovu způsobilý (z latinského habilis – způsobilý a re- předpona pro význam návratu).

V občanském sdružení Ryzáček se věnujeme hipoterapii a aktivitám s využitím koní.

Přihláška k ambulantní hiporehabilitaci: ke stažení ve formátu PDF

Hipoterapie

Hipoterapie je fyzioterapeutická metoda, která  probíhá na koni se speciálním výcvikem pod vedením fyzioterapeuta či ergoterapeuta a je prováděná s písemným souhlasem lékaře. Jedinečnost této terapie spočívá ve využití trojrozměrného pohybu hřbetu koně v kroku.

Hipoterapie je metodou s komplexním bio-psycho-sociálním působením na lidský organismus. Využíváme všeho, co nám kůň pro terapii nabízí – pohyb, kontakt, emoce i prostor. Hipoterapie léčí duši i tělo člověka.

Hipoterapie působí na klienta prostřednictvím pohybových impulzů, vznikajících při koňské chůzi. Přenosem těchto impulzů na klienta, který na koni zaujímá terapeutickou polohu, dochází k oslovení centrálního nervového systému. Ten musí zpracovat informace o dynamických změnách polohy těla a jeho segmentů v prostoru a adekvátně reagovat tak, aby organizmus fyziologicky správně odpovídal na vzniklé impulzy.

Prostřednictvím hipoterapie je možno docílit pokroků v rehabilitaci pohybových schopností u dětí i dospělých s poruchami koordinace, rovnováhy a motorického vývoje. Hipoterapie může působit také preventivně tam, kde z důvodu onemocnění dochází k degeneraci či přerušení nervových drah řídících pohyb či k degeneraci pohybového systému.

Onemocnění, u kterých je hipoterapie prospěšnou součástí komplexní léčby, je celá řada. Jsou to především onemocnění neurologického či ortopedického typu, ale mohou to být i onemocnění interní. Hipoterapie je mladá lékařská disciplína a její indikační spektrum se stále ještě vyvíjí a rozšiřuje.

Mezi hlavní kontraindikace patří nepřekonatelný strach z koně, alergie na koňskou srst a prostředí, jakékoli akutní zdravotní stavy a otevřené rány, nutné je individuální posuzování klienta v rámci vstupního vyšetření fyzioterapeutem nebo ergoterapeutem.

Hipoterapie se může aplikovat již od věku 2 měsíců, horní hranice není určena.

Letáček „Když koně léčí“ ke stažení ve formátu PNG

Aktivity s využitím koní

Aktivity s využitím koní (dále jen AVK) jsou jedním z oborů hiporehabilitace. Jedná se o metodu speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a práce, využívající prostředí určeného pro chov koní a práci s nimi, kontaktu s koněm a interakce s ním jako prostředku k motivaci aktivizaci, výchově a vzdělávání lidí se zdravotním postižením a specifickými potřebami.

AVK poskytuje širokou škálu způsobů práce s klienty. S klienty lze pracovat jak individuálně tak ve skupině. Jedná se o sociálně-pedagogický program, jehož cílem je rozvoj sociálních schopností a dovedností, snížení rizika sociálního vyloučení, rozvoj psychické kondice, pozitivní ovlivnění chování, zlepšení zdraví a fyzické kondice, usnadnění edukačních procesů.

Prostřednictvím zážitkové pedagogiky je dosaženo pozitivního a smysluplného trávení volného času. Do aktivit zařazujeme péči o koně, práci ve stáji, přípravu koně pro ježdění čištění a sedlání) a dále hry a aktivity klienta s koněm ze země a aktivity prováděné ze sedla.

Volba konkrétní metody práce závisí na konkrétních potřebách klienta nebo skupiny a cílů, kterých má být dosaženo.

Letáček „Aktivity s využitím koní“ ke stažení ve formátu PDF

Psychoterapie pomocí koní (dále jen PPK)

Integrativní směr psychoterapie, který využivá specifickou triadu terapeut-kůň-klient. Terapie je založena na působení psychologickými prostředky využívajícími specifických vlastností koně a samotného prostředí chovu koní. Pro klienty bývá snazší navázat kontakt se zvířetem než s člověkem, kůň v roli koterapeuta funguje jako prostředník mezi klientem a terapeutem.

Terapie může probíhat ve skupině či individuálně pro klienty bez věkového omezení. PPK je vhodná pro pacienty s duševní poruchou či onemocněním, stejně jako pro klienty se syndromem vyhoření nebo jen unavené z náročného životního rytmu. Tento program respektuje člověka jako bio-psycho-sociální jednotku a terapeutický plán je poskládán s ohledem na individuální potřeby klienta.

Letáček „Psychoterapie pomocí koní“ ke stažení ve formátu PDF

Parajezdectví

Parajezdectví napomáhá udržovat fyzickou i psychickou kondici. Klient má možnost jezdit rekreačně nebo se zúčastňovat speciálních jezdeckých závodů – paradrezúra, paravoltiž, parawestern a paravozatajství.

Parajezdectví je program navazující na hipoterapii, AVK napomáhá začleňovat osoby se znevýhodněním. Narozdíl od hipoterapie nebo Aktivit s využitím koní se klient učí samostatně pracovat kolem koní a aktivně na nich jezdit.

Probíhá jak individuálně, tak v kolektivu. Pomůcky pro parajezdectví vychází z individuálních potřeb jedince podle jeho znevýhodnění. Koně pro parajezdectví musí projít speciálním výcvikem.